Kursi i parë i trajnimit për të drejtat e njeriut dhe avokimin në kuadrin e Rinisë Artivist për Ndryshim (YAC) u zhvillua në 19 – 22 shkurt 2019. Seancat e trajnimit u lehtësuan nga 5 trajnues që kanë përvojë dhe ekspertizë në të drejtat e njeriut dhe avokimin. Prof. Asoc. Dr Znj Ersida Teliti ishte traineri kryesor i trajnimit. Zonja Teliti është trainer dhe ekspert shumë e njohur për të drejtat e njeriut dhe avokimin, me përvojë ligjore. Z. Arber Kodra është Drejtori Ekzekutiv i OMSA dhe një nga aktivistët më të vjetër të homoseksualëve në Shqipëri. Zonja Elona Gjebrea (Politikane e Partisë Socialiste) ka një prapavijë të të drejtave të njeriut, duke drejtuar për dy vjet një organizatë që merret me çështje të trafikimit njerëzor dhe shëndetin riprodhues përfshirë LGBTI. Zonja Dafina Hysa gazetare shumë e njohur. Z. Rezar Balla, media dhe ekspert i komunikimit, menaxher i mediave sociale dhe trajner.

Trajnimi u zhvillua nga 19 – 22 shkurt 2019.

Qëllimi i këtij projekti është të promovojë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit. Qëllimi i trajnimit ishte të aftësojë të rinjtë (15-24 vjet) të bëhen Avokat të të Drejtave të Njeriut dhe të rrisin kompetencat e tyre të komunikimit, ndërkulturor dhe shoqëror.

Objektivat specifikë janë që, deri në fund të kursit të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje:
• Të kuptohet koncepti i të Drejtave të Njeriut dhe Avokatisë
• Të kuptojnë të drejtat e njeriut të LGBTI People
• Të bëhen avokatë të të drejtave të njeriut
• Të bëhen trajnerë të ardhshëm

Ne identifikuam 6 trajnues për të drejtat e njeriut dhe avokatinë që do të vazhdojnë punën e tyre në iDEALab.

Në fund, ata përmirësuan informacionin e tyre mbi njohuritë e tyre ligjore mbi të drejtat e njeriut dhe Komunitetin LGBTI. Ata përmirësuan cilësitë e tyre për të qenë trainer dhe duke bërë avokim.

Në fund, të gjithë shprehën dëshirën që aktivitete të tilla të jenë të domosdoshme, jo vetëm për të mësuar më shumë, por edhe për të qenë një person më i mirë. Pjesëmarrësit kërkuan të kishin më shumë trajnime me ta mbi të drejtat e njeriut dhe avokatinë.

Certifikatat u shpërndanë me sukses për të gjithë pjesëmarrësit.