Trajnimi u zhvillua në 11 – 15 dhjetor 2019. Seancat e trajnimit u zhvilluan nga Znj. Ana Mullanji si trainerja kryesore e trajnimit.

Qëllimi i këtij projekti është të promovojë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit. Qëllimi i trajnimit ishte të aftësojë të rinjtë (15-24 vjet) të bëhen avokatë të të drejtave të njeriut dhe të rrisin kompetencat e tyre të komunikimit, ndërkulturor dhe shoqëror.

Objektivat specifikë janë që, deri në fund të kursit të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje:
• Të kuptohet koncepti i të qenurit trajner në fushën e të drejtave të njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të rrisë nivelin e tyre të vetëvlerësimit për të qenë trainer për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të rritet aftësia për të hartuar një trajnim për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të bëhen trainer të ardhshëm

Në fund, rezultatet:
Përmes workshop-eve të ndryshme dhe mbështetjes së trajnerit, pjesëmarrësit përmirësuan kompetencat e tyre dhe fituan aftësi dhe mjete praktike si dhe si të punojnë konkretisht me ta. Pjesëmarrësit zhvilluan aftësitë e tyre trainer në fushën e të drejtave të njeriut.
Pjesëmarrësit mësuan se si të hartonin një punëtori dhe të plotësonin skicat e përmbajtjes.
Pjesëmarrësit mësuan se si të bëjnë rrjedhën logjike të një aktiviteti arsimor siç është seminari, shkëmbimi i të rinjve ose kursi i trajnimit
Pjesëmarrësit përmirësuan kompetencat e tyre ndërkulturore dhe të diversitetit Gjatë gjithë trajnimit pjesëmarrësit zhvilluan aftësitë e tyre të buta si: komunikimi, zgjidhja e problemeve, udhëheqja, puna në ekip dhe mësuan mjete konkrete për të punuar në fushën e të drejtave të njeriut.
Pjesëmarrësit kërkuan të kishin më shumë trajnime me ta mbi të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.

Çertifikatat u shpërndanë me sukses për të gjithë pjesëmarrësit.