Përfundoi me sukses trajnimin 4 ditor, Të DREJTAT E NJERIUT TË PERSONAVE LGBTI & ADVOKACIA.

Ditën e fundit u fokusuam tek ADVOKACIA dhe si të advokojmë në mënyrë të suksesshme.

Objektivat specifikë janë që, deri në fund të kursit të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje:
• Të kuptohet koncepti i të Drejtave të Njeriut dhe Avokatisë
• Të kuptojnë të drejtat e njeriut të LGBTI People
• Të bëhen avokatë të të drejtave të njeriut
• Të bëhen trajnerë të ardhshëm

OMSA falenderon të gjithë të rinjtë pjesëmarrës për përkushtimin katër ditor në këtë trajnim dhe për të mësuar njohuri të reja në lidhje me temën e trajnimit.

Faleminderit dhe trajneres tonë Prof. As. Dr. Ersida Teliti.

Në fund, të gjithë shprehën dëshirën që aktivitete të tilla të jenë të domosdoshme, jo vetëm për të mësuar më shumë, por edhe për të qenë një person më i mirë. Pjesëmarrësit kërkuan të kishin më shumë trajnime me ta mbi të drejtat e njeriut dhe avokatinë.

Certifikatat u shpërndanë me sukses për të gjithë pjesëmarrësit.

Të drejtat LGBTI janë të drejta të njeriut!

Projekti YOUTH ARTIVIST FOR CHANGE (YAC) dhe ky cikël trajnimesh mbështetet financiarisht nga Ministria e Jashtme e Hollandes.

 

#genderequality #leadership #gender #women #womensequalityday #diversity #inclusion #lgbti #opendoors #equality #humanrights #rights #stereotypes #participation #certificates #distributed