TË DREJTAT E NJERIUT & ADVOKACIA 2019

TË DREJTAT E NJERIUT & ADVOKACIA 2019

Kursi i parë i trajnimit për të drejtat e njeriut dhe avokimin në kuadrin e Rinisë Artivist për Ndryshim (YAC) u zhvillua në 25 nëntor dhe 17 – 19 dhjetor 2019. Seancat e trajnimit u lehtësuan nga 5 trainer që kanë përvojë dhe ekspertizë në të drejtat e njeriut dhe avokimin. Zonja Irena Topalli ishte trainerja kryesore e trajnimit.
Qëllimi i këtij projekti është të promovojë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit. Qëllimi i trajnimit ishte të aftësojë të rinjtë (15-24 vjet) të bëhen avokatë të të drejtave të njeriut dhe të rrisin kompetencat e tyre të komunikimit, ndërkulturor dhe shoqëror.
Objektivat specifikë janë që, deri në fund të kursit të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje:
• Të kuptohet koncepti i të Drejtave të Njeriut dhe Avokatisë
• Të kuptojnë të drejtat e njeriut të LGBTI People
• Të bëhen avokatë të të drejtave të njeriut
• Të bëhen trainer të ardhshëm

Rezultatet:
Në kursin e trajnimit të zhvilluar në Tiranë, Shqipëri, 10 pjesëmarrës u trajnuan se si të promovojnë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, të marrin një rol aktiv në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar, për të dëgjuar zërin e tyre dhe për të fituar njohuri se si të mbrojnë të drejtat e tyre . Në trajnim, pjesëmarrësi hulumtoi HR më thellë dhe përmirësoi kompetencat e tyre në lidhje me temën. Në kursin e trajnimit morën pjesë 10 të rinj dhe diskutuan për konceptin e të Drejtave të Njeriut, përfshirjen dhe sa janë të dobishme ato koncepte në jetën e përditshme të të rinjve në aspektin praktik. Të rinjtë nuk ishin të angazhuar përmes metodave zyrtare për të mësuar rreth të Drejtave të Njeriut, barazisë gjinore dhe LGBT duke përdorur kryesisht mësime duke bërë. Përmes punëtorive të ndryshme dhe mbështetjes së trajnerit, pjesëmarrësit përmirësuan kompetencat e tyre dhe fituan aftësi dhe mjete praktike si dhe si të punojnë konkretisht me ta. Pjesëmarrësit zhvilluan aftësitë e tyre trainer në fushën e të drejtave të njeriut.
Pjesëmarrësit kërkuan të kishin më shumë trajnime me ta mbi të drejtat e njeriut dhe avokimin.

Çertifikatat u shpërndanë me sukses për të gjithë pjesëmarrësit.

Related Articles

Filmmaker spotlight: Erblin Nushi

Erblin Nushi participated in Stichting art.1’s filmmaking training, held within IQMF festival in Amsterdam. Born and raised in Kosovo, non-binary filmmaker Erblin Nushi has already won a...

Meet the Art.1 Grant recipients in 2020/2021

art.1 is powering up a new generation of filmmakers in the Balkans region in the Youth Artivist for Change project. These filmmakers were awarded...

Many LGBT+ people in Kosovo are deprived from Psychological Services

This article is originally published on kosovotwopointzero.com. To read the full article, click here.

Many LGBT+ people in Kosovo are deprived from Psychological Services

This article is originally published on kosovotwopointzero.com. To read the full article, click here.