Historia përmbledhëse e Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut!

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, dhjetëra miliona njerëz vdiqën. Përveç atyre që humbën jetën në luftimet, Nazistët në Gjermani vranë miliona njerëz me gjakftohtësi.

Kur mbaroi lufta në vitin 1945, kombet fitimtare u takuan për të vendosur se si të parandalonin që akte të tilla të mos ndodhin përsëri. Ata formuan Kombet e Bashkuara për të avancuar të drejtat e njeriut dhe paqen.

Kombet e Bashkuara e krijuan Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, dokumentin e parë të vërtetë universal të të drejtave të njeriut. Eleanor Roosevelt, gruaja që udhëhoqi komitetin, e cila krijoi këtë dokument, tha se Deklarata jep të drejta për të gjithë njerëzimin.

Kombet e Bashkuara morën gjithashtu hapa të tjerë. Njëri ishte për të krijuar ligjet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, një proces që kërkoi gati njëzet vjet. Ligjet ndërkombëtare janë ligje që pajtohen nga shumë vende, dhe kështu që ato të mos zbatohen vetëm në një vend, por në të gjitha vendet që pajtohen me to.

Vendet që i përkasin Kombeve të Bashkuara gjithashtu sollën këto të drejta në pjesën tjetër të botës. Si rezultat, ligjet themelore të shumë kombeve sot përfshijnë të drejtat që përmbahen në Deklaratë.

 


HUMAN RIGHTS & ADVOCACY 2020

Përfundoi me sukses trajnimin 4 ditor, Të DREJTAT E NJERIUT TË PERSONAVE LGBTI & ADVOKACIA.

Ditën e fundit u fokusuam tek ADVOKACIA dhe si të advokojmë në mënyrë të suksesshme.

Objektivat specifikë janë që, deri në fund të kursit të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje:
• Të kuptohet koncepti i të Drejtave të Njeriut dhe Avokatisë
• Të kuptojnë të drejtat e njeriut të LGBTI People
• Të bëhen avokatë të të drejtave të njeriut
• Të bëhen trajnerë të ardhshëm

OMSA falenderon të gjithë të rinjtë pjesëmarrës për përkushtimin katër ditor në këtë trajnim dhe për të mësuar njohuri të reja në lidhje me temën e trajnimit.

Faleminderit dhe trajneres tonë Prof. As. Dr. Ersida Teliti.

Në fund, të gjithë shprehën dëshirën që aktivitete të tilla të jenë të domosdoshme, jo vetëm për të mësuar më shumë, por edhe për të qenë një person më i mirë. Pjesëmarrësit kërkuan të kishin më shumë trajnime me ta mbi të drejtat e njeriut dhe avokatinë.

Certifikatat u shpërndanë me sukses për të gjithë pjesëmarrësit.

Të drejtat LGBTI janë të drejta të njeriut!

Projekti YOUTH ARTIVIST FOR CHANGE (YAC) dhe ky cikël trajnimesh mbështetet financiarisht nga Ministria e Jashtme e Hollandes.

 

#genderequality #leadership #gender #women #womensequalityday #diversity #inclusion #lgbti #opendoors #equality #humanrights #rights #stereotypes #participation #certificates #distributed

 


Radio & Podcast 2020

Në emër të projektit rajonal; Artivisti Rinor për Ndryshim (YAC), organizatë e UAW, në partneritet me organizatën Open Mind Spectrum Albania (OMSA), së bashku me organizatën Hollandeze Stichting Art.1, organizuan një trajnim 4 ditor rreth Radio & Podcast.

Trajnimi u zhvillua Online per shkak të situates së krijuar nga pandemia.

Qëllimi i trajnimit ishte trajnimi i të rinjve në Radio & Podcast (për të treguar histori dhe raportim). Punëtoritë u trajnuan për të rinjtë për sa i përket Radio & Podcast – fuqia e tregimit, strukturat narrative, teknikat e redaktimit, intervistat, si të angazhohen audiencat, etj.

Trajnimi u drejtua nga dy ekspertë nga Hollanda, Znj. Lotte van Gaalen dhe Znj. Lara Nuberg. Metodologjia e përdorur ishte që të rinjtë të fitonin  aftësi që do të përdoren në situata të ndryshme, duke kontribuar në kompetencat e trajnimit.

Gjithashtu, personat që duan të mësojnë se si të bëhen trajnerë në këtë fushë dhe t’i trajnojnë ata në hapësirën që ne kemi krijuar janë trajnuar.

Ky ishte një cikël trajnimesh që sapo ka filluar dhe do të jetë në tema të ndryshme që përqendrohen në promovimin e të drejtave të njeriut, barazinë gjinore, të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit.

 

Reportere:
Lora Arbana

Human Rights Advocate

UAW


Kurs trajnimi Trajno-Trajnerët në kuadrin e Artivistit Rinor për Ndryshim (YAC)

Trajnimi u zhvillua në 11 - 15 dhjetor 2019. Seancat e trajnimit u zhvilluan nga Znj. Ana Mullanji si trainerja kryesore e trajnimit.

Qëllimi i këtij projekti është të promovojë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit. Qëllimi i trajnimit ishte të aftësojë të rinjtë (15-24 vjet) të bëhen avokatë të të drejtave të njeriut dhe të rrisin kompetencat e tyre të komunikimit, ndërkulturor dhe shoqëror.

Objektivat specifikë janë që, deri në fund të kursit të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje:
• Të kuptohet koncepti i të qenurit trajner në fushën e të drejtave të njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të rrisë nivelin e tyre të vetëvlerësimit për të qenë trainer për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të rritet aftësia për të hartuar një trajnim për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të bëhen trainer të ardhshëm

Në fund, rezultatet:
Përmes workshop-eve të ndryshme dhe mbështetjes së trajnerit, pjesëmarrësit përmirësuan kompetencat e tyre dhe fituan aftësi dhe mjete praktike si dhe si të punojnë konkretisht me ta. Pjesëmarrësit zhvilluan aftësitë e tyre trainer në fushën e të drejtave të njeriut.
Pjesëmarrësit mësuan se si të hartonin një punëtori dhe të plotësonin skicat e përmbajtjes.
Pjesëmarrësit mësuan se si të bëjnë rrjedhën logjike të një aktiviteti arsimor siç është seminari, shkëmbimi i të rinjve ose kursi i trajnimit
Pjesëmarrësit përmirësuan kompetencat e tyre ndërkulturore dhe të diversitetit Gjatë gjithë trajnimit pjesëmarrësit zhvilluan aftësitë e tyre të buta si: komunikimi, zgjidhja e problemeve, udhëheqja, puna në ekip dhe mësuan mjete konkrete për të punuar në fushën e të drejtave të njeriut.
Pjesëmarrësit kërkuan të kishin më shumë trajnime me ta mbi të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.

Çertifikatat u shpërndanë me sukses për të gjithë pjesëmarrësit.

 

 

 


TË DREJTAT E NJERIUT & ADVOKACIA 2019

Kursi i parë i trajnimit për të drejtat e njeriut dhe avokimin në kuadrin e Rinisë Artivist për Ndryshim (YAC) u zhvillua në 25 nëntor dhe 17 - 19 dhjetor 2019. Seancat e trajnimit u lehtësuan nga 5 trainer që kanë përvojë dhe ekspertizë në të drejtat e njeriut dhe avokimin. Zonja Irena Topalli ishte trainerja kryesore e trajnimit.
Qëllimi i këtij projekti është të promovojë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit. Qëllimi i trajnimit ishte të aftësojë të rinjtë (15-24 vjet) të bëhen avokatë të të drejtave të njeriut dhe të rrisin kompetencat e tyre të komunikimit, ndërkulturor dhe shoqëror.
Objektivat specifikë janë që, deri në fund të kursit të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje:
• Të kuptohet koncepti i të Drejtave të Njeriut dhe Avokatisë
• Të kuptojnë të drejtat e njeriut të LGBTI People
• Të bëhen avokatë të të drejtave të njeriut
• Të bëhen trainer të ardhshëm

Rezultatet:
Në kursin e trajnimit të zhvilluar në Tiranë, Shqipëri, 10 pjesëmarrës u trajnuan se si të promovojnë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, të marrin një rol aktiv në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar, për të dëgjuar zërin e tyre dhe për të fituar njohuri se si të mbrojnë të drejtat e tyre . Në trajnim, pjesëmarrësi hulumtoi HR më thellë dhe përmirësoi kompetencat e tyre në lidhje me temën. Në kursin e trajnimit morën pjesë 10 të rinj dhe diskutuan për konceptin e të Drejtave të Njeriut, përfshirjen dhe sa janë të dobishme ato koncepte në jetën e përditshme të të rinjve në aspektin praktik. Të rinjtë nuk ishin të angazhuar përmes metodave zyrtare për të mësuar rreth të Drejtave të Njeriut, barazisë gjinore dhe LGBT duke përdorur kryesisht mësime duke bërë. Përmes punëtorive të ndryshme dhe mbështetjes së trajnerit, pjesëmarrësit përmirësuan kompetencat e tyre dhe fituan aftësi dhe mjete praktike si dhe si të punojnë konkretisht me ta. Pjesëmarrësit zhvilluan aftësitë e tyre trainer në fushën e të drejtave të njeriut.
Pjesëmarrësit kërkuan të kishin më shumë trajnime me ta mbi të drejtat e njeriut dhe avokimin.

Çertifikatat u shpërndanë me sukses për të gjithë pjesëmarrësit.


FILLIMI I PROJEKTIT: ARTIVIST RINOR PËR NDRYSHIM (YAC)

Më 14 nëntor 2018, filloi Open Mind Spectrum Albania (OMSA), i dobishëm për gratë shqiptare (UAW), Festivali Ndërkombëtar i Filmit për të Drejtat e Njeriut Shqipëri (IHRRFA), DORAT E HAPUR, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Stichting art.1 (Hollanda) projekti i tyre i ri: Artivist Rinor për Ndryshim, një projekt i mbështetur nga Ministria Hollandeze e Punëve të Jashtme të Hollandës nën skemën e subvencioneve Creative Twinning. Projekti do të zhvillohet në 2019-2020 në vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Serbi dhe Maqedoni).

Artivisti Rinor për Ndryshim përqendrohet në fuqizimin e kineastëve të rinj, tregimtarëve, artistëve dhe aktivistëve në prodhimin e filmave dhe shfaqjeve mbi të drejtat e njeriut / të drejtat e LGBTIQ + dhe barazinë gjinore. Prandaj, projektet synojnë të promovojnë përdorimin e arteve në adresimin e çështjeve të të drejtave të njeriut.
Edhe pse, ka një dekadë të një lëvizjeje dhe ne kemi përshtatur strategjitë e mbrojtjes perëndimore, ky projekt do të jetë një model i përparuar i inovacionit për Shqipërinë. Projekti do të ketë ndikim kombëtar, rajonal dhe evropian. Ne besojmë se projekti ynë mund të kontribuojë ndjeshëm në kuptimin e parimeve demokratike evropiane dhe më shumë mirëkuptim përmes dialogut të hapur.

Ky projekt lidh 17 organizata në fushën e të drejtave të njeriut / LGBTIQ + Të drejtat, avokimin, punën e të rinjve dhe artet dhe kulturën, përfshirë festivalet ekzistuese të filmit (The International International Film Film Festival Albania, PriFest Film Festival Kosova dhe Shkupi i Filmit).
Me praninë e Ambasadorit Hollandez në Tiranë, Zonja Guusje Korthals Altes, Zonja Etleva Sheshi, Shefe e Sektorit të Politikave dhe Strategjisë për Përfshirjen Sociale dhe Barazinë Gjinore dhe Zonja Elona Gjebrea, Politikane e Partisë Socialiste.


EKSPOZITË – ‘’KULTURA E POSHTËRIMIT’’

Fushatë ndërgjegjësimi mbi Artivizmin, për bullizimin dhe bullizmin kibernetik bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor.

  • Venue

at Tirana Ekspres. (ne fillim Rruga Hoxha Tahsim, sa kalon Qendra Stefan (The Stephen Center)

  • Koha/ora

Hapja 15 Maj 2019, 17:00- 19:30

Ditët e Ekspozitës 15 Maj – 19 Maj

  • Organizatorët

Open Mind Spectrum Albania (OMSA), në bashkëpunim me Embassy of the Kingdom of the Netherlands në Tiranë dhe Stichting Art.1


QUEER FILM DAYS (QFD) ALBANIA 2019

Midis 18-22 Shtator 2019 një ngjarje e re filmike ka ndodhur në Tiranë, Shqipëri. Programi i titulluar "Ditët e Filmit Queer" (QFD), programi përbëhet nga një numër filmash dhe ngjarjesh që nxjerrin në pah tema që refuzojnë të jenë të padukshme dhe tregojnë histori që "krijojnë një hapësirë ​​të re kulturore".

QFD është organizuar nga Open Mind Spectrum Albania (OMSA), e kryesuar nga Arber Kodra, dhe në bashkëpunim me Ambasadën e Mbretërisë së Hollandës në Tiranë, delegacionin e BE-së, Stitching Art.1 dhe Festivalin Ndërkombëtar të Filmit për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri (IHRFFA).

Ngjarjet janë gjithashtu një pjesë e projektit Rinia Aktivistët për Ndryshim (YAC) i cili mbështetet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Hollandës. YAC synon të fuqizojë kineastët, tregimtarët, artistët dhe aktivistët në krijimin e artit dhe shfaqjeve të përqendruara në të drejtat e njeriut / të drejtat e LGBTIQ + dhe barazinë gjinore.

Festivali u hap më 18 shtator me një shfaqje të dytë të ekspozitës fituese të çmimeve "Kultura e poshtërimit" nga artisti maqedonas dhe aktivisti për të drejtat e njeriut Antonij Karadzoski. Përmes veprës së tij artistike, ai synon të shembë stereotipet dhe të rrisë ndërgjegjësimin për çështje të rëndësishme të të drejtave të njeriut siç janë ngacmimi në komunitetin LGBTI. Ngjarja filloi në Shtëpinë e Evropës.

Një numër filmash u shfaqën gjatë ditëve të ngjarjes, i pari i të cilit është "Unë jam Sofia". Ky film u shfaq në 19 Shtator në Kinema Millenium dhe më pas u zhvillua një pyetje dhe përgjigje me regjisorin.

Më 20 Shtator, u zhvillua një shfaqje e një filmi të quajtur "Deri Porn Do Us Part" në Akademinë e Filmit dhe Multimedia. Protagonisti i filmit, Sidnej Riviera ishte gjithashtu i pranishëm dhe ai po u përgjigjej pyetjeve nga publiku pas shfaqjes.

Më 21 shtator ishte një maturant i filmave 'Scar Tissue', 'High Tide', dhe 'Up Close and Personal' i cili u shfaq në Shtëpinë e Evropës. Në pjesëmarrje ishin oficerët e policisë holandeze LGBT Marja Lust dhe Abdel Late, dhe një Q&A do zhvillohet

Dita e fundit e ngjarjes 22 Shtatori mori formën e një prezantimi të rezultateve përfundimtare të trajnimit të xhirimit të filmit të ndërmarrë nga Projekti i Artistëve Rinorë për Ndryshim përfshirë individë nga Shqipëria dhe Kosova.


TRAJNIMI I TRAJNERËVE 2019

Kurs trajnimi Train-the-Trainers në kuadrin e Artivistit Rinor për Ndryshim (YAC).

Trajnimi u zhvillua në 02 - 06 Prill 2019. Sesionet e trajnimit ishin Prof. Asoc. Dr Znj Ersida Teliti si trainerja kryesore e trajnimit. Zonja Teliti është trainer dhe ekspert shumë e njohur për të drejtat e njeriut, me përvojë ligjore. Z. Arber Kodra është Drejtori Ekzekutiv i OMSA dhe një nga aktivistët më të vjetër të homoseksualëve në Shqipëri.

Qëllimi i këtij projekti është të promovojë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit. Qëllimi i trajnimit ishte të aftësojë të rinjtë (15-24 vjet) të bëhen Avokat të të Drejtave të Njeriut dhe të rrisin kompetencat e tyre të komunikimit, ndërkulturor dhe shoqëror.

Objektivat specifikë janë që, deri në fund të kursit të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje:

• Të kuptohet koncepti i të qenurit trajner në fushën e të drejtave të njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të rrisë nivelin e tyre të vetëvlerësimit për të qenë trainer për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të rritet aftësia për të hartuar një trajnim për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të bëhen trajnerë të ardhshëm

Ne identifikuam 6 trajnues për të drejtat e njeriut dhe avokatinë që do të vazhdojnë punën e tyre në iDEALab.

Në fund, ata përmirësuan informacionin e tyre mbi njohuritë e tyre ligjore mbi të drejtat e njeriut dhe Komunitetin LGBTI. Ata përmirësuan cilësitë e tyre për të qenë trainer dhe duke bërë avokim.

Në fund, të gjithë shprehën dëshirën që aktivitete të tilla të jenë të domosdoshme, jo vetëm për të mësuar më shumë, por edhe për të qenë një person, person më i mirë, më gjithëpërfshirës dhe më i gjallë.

Pjesëmarrësit kërkuan të kishin më shumë trajnime me ta mbi të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
Certifikatat u shpërndanë me sukses për të gjithë pjesëmarrësit.